Monthly Archives : March 2007

Home  >>  2007  >>  March

מלח”ע ה-2 לא הסתיימה ב-1945 או סיפורו המוזר של סג”מ הירו אונודה

On March 23, 2007, Posted by , In Uncategorized, With Comments Off on מלח”ע ה-2 לא הסתיימה ב-1945 או סיפורו המוזר של סג”מ הירו אונודה

מלחמת העולם השניה לא הסתיימה ב-1945. מספר חיילים יפנים “המשיכו להילחם” במשך 30 שנים נוספות. הרשימה הזו היא אודות אחד מהם. הסיפור שלו היה די מפורסם בזמנו ויתכן שיהיה מוכר לקוראי הבלוג המבוגרים יותר. אבל נדמה לי שהקוראים שטרם זרקה שיבה בשערם מכירים את הסיפור. אז לטובת מורשת הקרב, או…